Гласни-звукове-ударение1.ppt (1,5 MB) 

Бесеница.swf (115,1 kB)
Букви.swf (108,4 kB)
Бърканици.swf (1,4 MB)
Гласни и съгласни - ел.тест.ppt (1,6 MB)
Да запомним.doc (92,5 kB)
Диктовка.swf (658,7 kB)
Звукове и букви.swf (621,1 kB)
Звучни и беззв.съгл.-І клас.doc (272,5 kB)
И или Й.swf (526,4 kB)


Упражнение-игра БЕЛ.swf (390 kB)


Задачи за правопис.doc (91 kB)
Тест-срички.ppt (1,7 MB)
Техника нa четене.ppt (4,7 MB)
аудио-диктовка.ppt (561 kB)

 

 

Звук и буква

Буквата се чете и пише.

Звукът се чува и изговаря.

Говорните звукове се свързват помежду си в думи по

правила,специфични за всеки отделен език.

Звуковете изговаряме,а буквите пишем.Някой от зву-

ковете се отбелязват с повече от една буква,а някой

букви служат за записването на повече от един звук.

Буква Я в началото на думата и след гласен звук оз-

начава два звука-ЙА .

Буква Ю в началото на думата и след гласен звук оз-

начава два звука-ЙУ .

Буква Я   след съгласен звук означава един звук.

Буква Ю след съгласен звук означава един звук.

Буква Щ винаги означава два звука-ШТ .

Буквосъчетанията ДЖ-2 букви,1 звук

                               ДЗ -2 букви,1 звук

Буквата Й бележи съгласен звук ,не образува сричка.

ЙО се пише в началото на думата или след гласен звук.

/Йордан , майор/

Буквата ь не означава звук  , а бележи,че предния

съгласен се чува по-меко.

ьо се пише винаги след съгласен звук/шофьор/.


 

ЗВУК БУКВА ЗВУК БУКВА ЗВУК. БУКВА
а а л,ль л ц,ць ц
б,бь1 б м,мь м ч ч
в,вь в н,нь н ш ш
г,гь г о о /шт/ щ
д,дь д п,пь п ъ ъ
е е р,рь р /мека съгласна пред о/ ь
ж ж с,сь с /йу или мека съгласна пред у/ ю
з,зь з т,ть т /йа,йъ или мека съгласна пред а,ъ/ я
и и у у дж дж
й й ф,фь ф дз,дзь дз
к,кь к х,хь х    

1 Със знака „ь“ са отбелязани меките съгласни

 

 

Гласни звукове

ГЛАСНИТЕ ЗВУКОВЕ В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК СА 6-а, ъ, о, у, е, и

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДОВЕ ВИДОВЕ
Според движението на езика напред и назад.

ПРЕДНИ

Е,И

ЗАДНИ

А,О,У,Ъ

Според движението на езика надолу и нагоре.

ТЕСНИ

И,У,Ъ

ШИРОКИ

А,Е,О

Според закръглянето на устните.

 ЗАКРЪГЛИНИ

О,У

 НЕЗАКРЪГЛЕНИ

А,Е,И,Ъ

 

 

 

Съгласни звукове

 При образуването на съгласните звукове се създава характерният за всички съгласни шум.

Съгласните звукове в съвременния български книжовен  език се делят на две големи групи:

сонорни и шумови.Шумовите съгласни от своя страна се делят на звучни и беззвучни                               

 

СОНОРНИ

Винаги звучни като гласните

ЗВУЧНИ

Съдържат глас и шум

БЕЗЗВУЧНИ

Съдържат само шум

МЕКИ

Създават слухово впечатление за мекост/това

зависи от гласния зв.

след съгласния/

й

ль

мь

нь

рь

бь

вь

гь

дь

зь

дзь

пь

фь

кь

ть

сь

ць

хь

ТВЪРДИ

При тях слухово впечатление за мекост липсва

л

м

н

р

б

в

г

д

з

дз

дж

ж

п

ф

к

т

с

ц

ч

ш

х

 

  

Сричка.Правила за пренасяне.

Срички се наричат частите,на които може да се раздели

думата при изговор.Броят на сричките е равен на броя

на гласните в думата.Думите се пренасят на нов ред на

срички.

 

ВИДОВЕ СРИЧКИ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРИ
Отворена сричка Завършва на гласна ма-ма,го-ра-та
Затворена сричка Завършва на съгласна бръс-нач,бър-зам

Правила за пренасяне на нов ред.

 

ПРАВИЛА ЗА ПРЕНАСЯНЕ НА НОВ РЕД ПРИМЕРИ
Една буква не се пренася сама и не се оставя в края на реда. ОЧИ,а не о-чи,оч-и
Когато между две гласни има само една съгласна,съгласната се пренася на втория ред с втората гласна.

ХУБА-ВА,

ХУ-БАВА,а не хуб-ава

Две или повече съгласни между две гласнисе пренасят така,че припоследната гласнада остане поне една съгласна.

СЕС-ТРА,СЕСТ-РА

СЕ-СТРА ,

а не сестр-а

Й между гласна и съгласна винаги остава при гласната на горния ред.

ПЕЙ-КА,МАЙ-КА ,

а не ма-йка

Едносрични думи не се делят.

ПОД,ХРАСТ , а не

хр-аст

Когато съчетанията дз , дж означават един звук,те не се разделят.

СУ-ДЖУК,ЧОРБА-ДЖИЯ,

а не чорбад-жия

ь не се отделя от съгласната,чиято мекост означава.

Пе-тьо,Ко-льо,

а не Кол-ьо

 

 

 

ПРИМЕРЕН ТЕСТ ИЗХОДЯЩА ДИАГНОСТИКА 

 
Име ........................................ ІІ-е клас

1. Диктовка
Триетажна торта
Утре Мирослав има рожден ден.Майка му направи торта на три етажа.Върху голямата
двойна торта сложи една мъничка.Заля я цялата с кафяв шоколад ,който замръзна и
лъсна като огледало.Украси я с бяла сметана,бадеми,цветенце и много листенца.С тънък шприц написа с главни букви ЧРД.
Ще харесат ли децата голямата торта ?
2.В заглавието на диктовката откривате :
а/глагол и прилагателно име
б/глагол и съществително име
в/прилагателно и съществително име
3.В кой ред думите са подредени по азбучен ред ?
а/блок,балон,тиква,ухо
б/враг,крокодил,кутия,моряк
в/артист,играч,елен,стена
4.Коя от думите не може да се раздели на части за пренасяне ?
а/люляк б/Юлия в/юрган
5.В кой ред всички думи започват със звучна съгласна ?
а/врагове,желязо,звънец,грее
б/страх,пътува,каза,фенер
в/лист,широк,грозде,хартия
6.Допишете липсващата буква.В кой ред има дума за проверка ?
с_нлив зъ_че гра_
а/сънен а/зъбчета а/градче
б/сън б/зъби б/града
в/сънува в/зъбки в/градски
7.Открийте в текста колко са същ. имена ,прилагателните и глаголите .
Задуха топлият пролетен вътър.Малката сливка цъфна в двора.Един ден пристигнаха
и щъркелите.Извиха се в широк кръг.Кацнаха върху клоните на високите дървета.
пр.име същ.име глагол
а/6 а/7 а/4
б/5 б/8 б/5
в/4 в/6 в/6
8.Определи рода и числото на същ. и пр. имена и числото на глаголите .
говорим...................................................
студен......................................................
езици......................................................
смело..................................................
чанта...................................................
разказвам...............................................
мечтаят...............................................
9.Редактирай текста и препиши красиво .Поставете заглавие .
виждате ли тешките кехлибарени гроздове как ни саблазняват даси хапнем оттях
знам че обичате грозде искам дави раскажа нешто за него
........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
 
 

ДУМА - ИЗРЕЧЕНИЕ - ТЕКСТ

 

 
ДУМАТА служи за назоваване на нещо :предмет, признак на предмета или негово действие. Разделя се на СРИЧКИ ,в зависимост от гласните които съдържа /ма-ма,у-чи-ли-ще,дом/ ПРЕНАСЯНЕТО на част от думата става като се раздели на срички и се спазва правилото,че не може да се оставя или пренася сричка от една буква/слон,ри-ба,ба-рабан,бара-бан,оби-ча/.
ГЛАВНИ букви пишем В НАЧАЛОТО на изречението и на ИМЕНА на хора ,реки ,градове......
/В града дойде цирк. Владимир,Искър,Червен бряг,България..../Думите свързани по смисъл образуват ИЗРЕЧЕНИЕ ./Столицата на България е София . /Чрез СЪОБЩИТЕЛНОТО изречение съобщаваме нещо.В края му се пише ТОЧКА ./Аз обичам България ./Чрез ВЪПРОСИТЕЛНОТО изречение задаваме въпрос . В края му се пише ВЪПРОСИТЕЛЕН знак .
/Ще ходиш ли в парка ? /УДИВИТЕЛНИЯТ знак се поставя , когато с изречението изразяваме чувство или издаваме заповед . / Ох, боли ме гловата от учене ! Не пресичай улицата ! / Изреченията свързани по смисъл образуват ТЕКСТ . Всеки текст има ЗАГЛАВИЕ .
СЪЩЕСТВИТЕЛНИ ИМЕНА - това са думите ,с които назоваваме предмети,животни ,хора или техните имена.Те могат да бъдат : нарицателни , собствени и умалителни /куче , Шаро ,кученце /.Откриваме ги с въпрос :Какво е това ? Кой е този ? . Определяме им род и число:
м.р. -самолет,ученик/един/,ж.р. -роза,ученичка/една/,ср.р. -колело,дете/едно/,ед.ч. -град,
мн.ч. -градове .
ПРИЛАГАТЕЛНИ ИМЕНА - това са думите ,с които назоваваме качество или признак на предметите .Те се СЪГЛАСУВАТ със същ. имена - приемат рода и числото им и образуват
СЛОВОСЪЧЕТАНИЯ - червена роза ,умно дете , роден град , палави деца .Определяме им род и число.Откриват се с въпросите : Какъв ? , Каква ? , Какво ? , Какви ? -голям,сладък,
красив,добра,прекрасна,слаба,буйно,гладно ,малко,трудолюбиви... .
ГЛАГОЛ - това са думите с които назоваваме действие или състояние на предметите. Откриват се с въпросите : Какво прави ? , Какво правят ? Определяме им лице ,число и вре-
ме .За целта си помагаме с думите : Аз-за 1л.,ед.ч. ,Ти -2.л.,ед.ч.,Той,Тя,То - 3л.,ед.ч.,Ние-
1л.,ед.ч.,Вие -2л.,ед.ч.,Те -3л.,ед.ч. .
ед. ч. мн. ч.
1л.уча 1л.учим
2л.учиш 2л.учите
3л.учи 3л.учат
В зависимост от това кога се извършва действието : в момента на говорене -СЕГАШНО ВРЕ-
МЕ /уча,пея,играя /,преди момента на говорене -МИНАЛО ВРЕМЕ /учих,пях,играх / или
ще се извърши след момента на говорене -БЪДЕЩЕ ВРЕМЕ / ще уча,ще пея,ще играя / .

 

Употреба на главни букви

1 Главна буква се пише в началото на текст или на изречение.

2 С главна буква пишем личните и фамилни имена:Васил Петров , Петърчо , Шаро.

3 С главна буква пишем имената на литературни герои:Бай Ганьо , Хитър Петър.

4 С главна буква пишем прякори и псевдоними:Елин Пелин , Ран Босилек.

5 В литературни произведения герои животни и персонифицирани понятия:Зайо Байо , Правда.

6 С главна буква пишем географски названия1:Стара планина,Черно море,Нова Загора.

7 С главна буква пишем имената на богове,митологични същества и празници:Зевс , Нова година.

8 След отделени със запетая обръщения в писма , заявления , молби текстът продължава с главна буква:

                              Господин Директор ,

             Моля за разрешение .....

9 С главна буква пишем и названията на книги , периодични издания , названия на сорт , марка , вид ,

порода , имена на космически обекти и други .

 

1С главна буква се пише първата дума,която дава собственото име на назованата с втората дума

географска реалия(Стара планина), а ако втората дума в словосъчетанието е собствено име,а

първата уточнява и дава допълнително название,и двете съставки се пишат с главна буква(Малко Търново,

Франкфурт на Майн,Латинска Америка)