ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА В 3 КЛАС

 

1. Усвояване на числата до 1000, редицата на естествените числа до 1000 и

позиционния принцип за представяне на тези числа в десетичната бройна система.

2. Усвояване на действията събиране и изваждане на трицифрени числа и

техните свойства.

3. Усвояване на действията умножение и деление на трицифрени числа с ед-

ноцифрени и техните свойства.

4. Запознаване с половинка, третинка, четвъртинка и десетинка на базата на

деление с 2, 3, 4 или 10.

5. Усвояване на нови мерни единици за дължина (км и мм), маса (грам и тон)

и време (век и секунда), на връзки между техни производни и действия с тях (без

мерките за време).

6. Запознаване с понятието ъгъл и видовете ъгли. Усвояване на знания за

видовете триъгълници според ъглите.

7. Овладяване на умения за описване на ситуации от реалния свят с матема-

тически модел (текстови задачи с не повече от три действия).

8. Усвояване на математическата символика и терминология, свързана с

изучаваните математически понятия.

9. Развиване когнитивните свойства на учениците в обучението (съзнател-

ност, активност, самостоятелност, наблюдателност, внимателност и др.).

10. Развиване на някои качества на мисленето като рационалност, бързина,

гъвкавост, критичност и др.

11. Създаване на интерес към математиката чрез използване на дидактичес-

ки игри и занимателни елементи.

12. Развиване на умения за самоконтрол и самооценка.

13. Създаване на навици за опазване на околната среда и на собственото

здраве.